OSNOVI RAČUNARSKE TEHIKE

Sadržaj

1. Bulova algebra 1.1 Definicija Bulove algebre 1.2 Neke važne teoreme Bulove algebre 1.3 Primjeri Bulove algebre 1.4 Vježbe 2. Predstavljanje brojeva 2.1 Brojni sistemi (dekadni, binarni, oktalni, heksadecimalni) 2.1 Nenegativni cijeli brojevi 2.3 Negativni brojevi 2.4 Realni brojevi 3. Aritmetičke i logičke operacije 3.1 Aritmetika sa brojevima 3.1.1 Sabiranje i oduzimanje 3.1.2 Množenje i dijeljenje 3.2 Logičke operacije 3.2.1 Pomjeranje, AND i OR 3.3 Vježbe 4. Bulove funkcije 4.1 Definicija i načini prikazivanja 4.1.1. Tabelarni prikaz 4.1.2 Prikaz formulom 4.1.3 Prikaz indeksom 4.2 Savršena disjunktivna normalna forma (SDNF) 4.3 Savršena konjuktivna normalna forma (SKNF) 4.4 Minimalizacija Bulovih funkcija 4.5 Vježbe 5. Prekidačke mreže 5.1 Kombinatorne i sekvencijalne mreže 5.2 Kombinatorne mreže 5.3. Sekvencijalne mreže 5.4 Binarni signali 5.5 Sinhrone i asinhrone sekvencijalne mreže 6. Kombinatorne mreže 6.1 Osnovna logička kola 6.2 Analiza prekidačkih mreža 6.3 Sinteza prekidačkih mreža 6.4 Standardni kombinatorni moduli 6.4.1 Dekoder 6.4.2 Multiplekser 6.4.3 Komparator 6.4.4 Sabirači 6.4.5 Inkremetneri/dekrementeri 6.5 Aritmetičko-logička jedinica (ALU) 6.6 Vježbe 7. Sekvencijalne mreže 7.3.1 Osnovna sekvencijalna kola (flip-flopovi) 7.3.2 Analiza sekvencijalnih mreža 7.3.3 Sinteza sekvencijalnih mreža 7.3.4 Standardni sekvencijalni moduli 7.3.4.1 Registri 7.3.4.2 Brojači 7.3.4.3 Memorije za čitanje 7.4 Vježbe 8. Transfer podataka 8.1 Direktni transfer 8.2 Magistala 8.3 Vježbe 9. Složene operacije u sekvencijalnim mrežama 9.1 Algoritmi operacija 9.1.1 Dijagram toka operacija 9.1.2 Dijagram toka upravljačkih signala 9.2 Upravljačka jedinica 9.3 Vježbe 10. Centralna procesorska jedinica 11. Računar