Domaći zadatak br. 1 

1. Koja imena varijabli nisu ispravna

a) abrakadabra    b) 2januar  c) 7_maj  d) Patar Pan   e) Patar_Pan   f) x1    g) for      h) porez 

2. Date su varijable a = 1 , b = 2, c = 3

Šta će biti vrednosti tih varijabli posle izvršavanja sledećih naredbi:

a = b

b = c

c = a

3. Napisati program koji pomaže kasirki da obračuna kusur, tako što od nje traži da unese jediničnu cenu artikla, količinu artikla i koliko novca dobija od kupca.

4. Napisati program kojim se izbacuje cifra desetica iz prirodnog broj N.

5. Napisati program kojim se zamenjuju mesta cifri jedinica i cifri stotina u prirodnom broju N ( N >= 100 ).

Rešenje poslati na mejl: milan.popovic@gmail.com najkasnije do: 21.10.2015 u 15 h.