Domaći zadatak br.4

1. Definišite Python funkciju buduca_vrednost sa parametrima sadasnja_vrednost, godisnja_kamata i broj_godina kojom se izračunava i vraća ( naredbom return) buduća vrednost uloženog novca.

Kamata se zadaje u obliku decimalnog broja, na primer 0.05 za kamatu od 5 %. Buduća vrednost se izračunava po formuli:

BV = SV * ( 1 + kamata )** n, gde je SV sadašnja vrednost, a n broj godina. ( Detaljnije objašnjenje o izračunavanju buduće vrednosti možete da nađete ovde

U glavnom programu pozovite funkciju da izračunate buduću vrednost uloženih 1000 dinara posle 20 godina sa kamatom od 4 %.

2. Napišite Python program kojim se, u jednoj tabeli,  štampaju  kvadrati i kubovi svih brojeva od 2 do 10.

3. Napišite Python program kojim se štampa tablica množenja brojeva od 1 do 10.

Izlaz programa treba da izgleda ovako:

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

itd., i na kraju

10 x 10 = 100

(Opšta napomena: Ako zadatke radite u WebStudiju nazive programa imenujte bez tačaka, Na primer z.4.1.py nazovite z41.py )