Domaci zadatak br.6

1. Napisati Python funkciju palindrom(s)  koja kao parametar ima string, a koja vraca string sa obrnutim redosledom slova ( na primer string "palindrom" postaje "mordnilap".

U glavnom programu pozvati funkciju palindrom i štampati njen rezltat na primeru stringova "prestolonaslednikovica" i "anavolimilovana".

2. Napisati funkcije push( lista, element)  i  pop (lista) kojima se na pocetak liste dodaje i sa pocetka skida element liste (LIFO lista).

Proveriti ispravnost napisanih funkcija njihovim pozivanjem.u sledecem testnom nizu:

stek = []
push (stek,5)
push (stek,4)
pop(stek)
push(stek, 2)
push(stek,9)
pop(stek)
push(stek,3)
pop(stek)
pop(stek)
print stek[0] # vrh stek-a

Mozete li da napisete slicne funkcije udji_u_red i izadji_iz_reda za FIFO listu.

3. Write a function dot_product(u, v) that takes two lists of numbers of the same length, and returns the sum of the products of the corresponding elements of each (the dot_product).

For example:
dot_product([1, 1], [1, 1]) returns 2
dot_product([1, 2], [1, 4]) returns 9
dot_product([1, 2, 1], [1, 4, 3]) returns 12
dot_product([2, 0, -1, 1], [1, 5, 2, 0]) returns  0
   

Verify that dot_product passes the doctests above.

Napomena :

Rešenja postaviti u WebStudio-ju sa nazivom dz6.py tako da u istom fajlu budu rešenja svih zadataka iz domaćeg rada broj 6.

Dobro bi bilo ako možete da na slican način postavite i sve prethodne domaće zadatke  pod nazivom dz1.py dz2.py i tako dalje.