Ispitni zadaci

Ispit traje 80 minuta i radi se na računaru


1. Napisati Python program kojim se izračunava iznos poreza na bruto platu. 
Ako je bruto plata veća od 1000 evra porez je 20 %, inače porez je 15 %. 
Podatak o bruto plati se unosi sa tastature, a rezultat prikazuje na ekranu.

2. Napisati Python program kojim se sa tastature učitavaju linije teksta sve dok se ne ukuca tekst: "kraj" ili "stop".

3. Napisati Python funkciju provera_liste(lista, donja_granica, gornja_granica) koja vraća True ili False u zavisnosti
od toga da li lista sadrzi samo cele brojeve iz segmenta [donja_granica, gornja_granica]. 
Proveriti ispravnost rada programa na listama l1 = [1,3, -5, [1,2], -999, 60.5] i l2 = [ 45, 458, -349, 0, 1] na segmentu [-1000, 500].

4. Napisati Python klasu Pravougaonik koja sadrzi atribute a i b (duzina i sirina), i metode povrsina i obim, a zatim kreirati 
pravougaonik duzine 5.4 cm i sirine 25.8 cm, pa pozivanjem metoda izracunati i štampati njegov obim i povrsinu.