Osnove programiranja ( Kako da razmišljam kao kompjuterski naučnik? )

Profesor: Milan Popović, milan.popovic@gmail.com

Časovi nastave: četvrtkom 9:00-13:00, II sprat, kabinet informatike

Teorijska nastava:

1)Увод у више програмске језике;2) Синатаксне нотације и семантика програмских језика; 3)Псеудо језик;4)Појам алгоритама; 5) Дефиниције и појмови структуре података; 6) Апстрактни типови података;7) Линеарне и нелинеарне структуре података; 8) Једнодимензионални и вишедимензионални низови; 9) Алгоритми за сортирање и претраживање података; 10) Стабла. Бинарна стабла. Бинарна стабла за претраживање. Графови; 11) Тополошко сортирање;12)Потпрограми (процедуре и функције) – интерни и независни, рекурзија; 13)Улаз/излаз података; 14) Структурирано програмирање: Процедурално наспрам објеkтно-орјентисаног програмирања; 15) Класе (атрибути, методе);

Praktična nastava ( vežbe ):

Самосталан рад студената на решавању проблема и задатака које прате предавања. Самостална израда различитих једноставних програма на језику C/C++ (или сродном). Овладавање свим елемнтима писања, поправљања и коришћења програма. Израда програма који обухватају контролу тока програма, функције, низове, структуре, датотеке. Израда алгоритамских шема и упознавање са поступком писања и извршавања програма. Коришћење компајлера и тестирање програма.

Ocenjivanje:

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

20

усмени испит

20

колоквијум-и

20

   

семинар-и

10

   

 

Literatura:

1. M.Popović: Osnove programiranja, Visoka škola strukovnih studija, Beograd 2010,

2. How To Think Like Computer Scientist,  http://www.openbookproject.net/thinkcs/python/english2e/
                                                                www.greenteapress.com/thinkpython/thinkCSpy.pdf

3. The C Programming Language, B.Kernighan, D.Ritchie, www.iups.org/media/meeting_minutes/C.pdf

4. C++ Primer, https://offblast.org/stuff/books/c++_primer_5th_edition.pdf

 

Softver:

Python:            http://python.org
PyScripter:       http://sourceforge.net/projects/pyscripter/

Visual Studio:   https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx

Eclipse:            https://eclipse.org/downloads/