Osnove programiranja

Profesor: Milan Popović, milan.popovic@gmail.com

Časovi nastave: četvrtkom 9:00-13:00

Teorijska nastava:

1)Увод у више програмске језике;2) Синатаксне нотације и семантика програмских језика; 3)Псеудо језик;4)Појам алгоритама; 5) Дефиниције и појмови структуре података; 6) Апстрактни типови података;7) Линеарне и нелинеарне структуре података; 8) Једнодимензионални и вишедимензионални низови; 9) Алгоритми за сортирање и претраживање података; 10) Стабла. Бинарна стабла. Бинарна стабла за претраживање. Графови; 11) Тополошко сортирање;12)Потпрограми (процедуре и функције) – интерни и независни, рекурзија; 13)Улаз/излаз података; 14) Структурирано програмирање: Процедурално наспрам објеkтно-орјентисаног програмирања; 15) Класе (атрибути, методе);

Praktična nastava ( vežbe ):

Самосталан рад студената на решавању проблема и задатака које прате предавања. Самостална израда различитих једноставних програма на језику C/C++ (или сродном). Овладавање свим елемнтима писања, поправљања и коришћења програма. Израда програма који обухватају контролу тока програма, функције, низове, структуре, датотеке. Израда алгоритамских шема и упознавање са поступком писања и извршавања програма. Коришћење компајлера и тестирање програма.

Ocenjivanje:

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

20

усмени испит

20

колоквијум-и

20

 

 

семинар-и

10

 

 

 

Osnovna literatura: Predavanja i vežbe

Šira literatura:

1. M.Popović: Osnove programiranja, Visoka škola strukovnih studija, Beograd 2010.

2. Guido van Rossum, The Python Language Reference, Release 3.2.3.

3.A. Downey,J. Elkner, C.Meyers: How To Think Like Computer Scientist

4. B.Kernighan, D.Ritchie:The C Programming Language,

Softver

Python:http://python.org

Visual Studio:https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx

Eclipse: https://eclipse.org/downloads/

Python online