Vežbe za Kolokvijum I

Podsetnik

1. Napišite program koji koristi for petlju da štampa brojeve 8, 11, 14, 17, 20, …, 83, 86, 89. Takodje štampati i njihov zbir.

2. Napišite program koji koristi for petlju da štampa brojeve 100, 98, 96, …, 4, 2. Takodje štampati koliko među njima ima onih koji su deljivi sa 3.

3. Napišite program koji koristi četiri for petlje da štampa sledeči niz slova: AAAAAAAAAABBBBBBBCDCDCDCDEFFFFFFG

4. Generišite jedan slučajan broj između 1 i 10. Tražite od korisnika da pogodi broj i štampajte odgovarajuću poruku ako je pogodio broj ili ako nije.

5. Prodavnica naplaćuje $12 po jedinici proizvoda ako kupujete manje od deset proizvoda. Ako kupujete između 10 i 99 proizvoda, cena je $10 po proizvodu. Ako kupujete 100 ili više od 100 proizvoda cena je $7 po proizvodu. Napišite program koji traži od korisnika da unese koliko proizvoda kupuje i štampa ukupnu cenu za tu kupovinu.

6. Godina je prestupna ako je deljiva sa 4, izuzev godina koje su deljive sa 100 a nisu deljive sa 400. Napisati program koji traži od korisnika da unese godinu i štampa da li je ona prestupna ili ne.

7. Napišite program koji traži od korisnika da unese neki broj pa štampa "DELJIV" ako je broj deljiv sa brojem 2 ili brojem 5.

8. Napišite program koji koristi for petlju da štampa slova iz unetog stringa, jedno slovo u liniji, a ispred slova redni broj slova u unetom stringu.


9. Napišite program koji traži od korisnika da unese lozinku. Ako unese ispravnu lozinku program mu saopštava da se ulogovao u sistem. U suprotnom program traži da ponovo unese lozinu. Ako ni u ponovljenom unosu korisnik ne unese ispravnu lozinku program mu saopštava da je izbačen iz sistema.

10. Napišite program koji traži od korisnika da unese jedan string i jedno slovo. Program treba da štampa indeks prvog pojavljivanja unetog slova ili poruku da string ne sadrži to slovo.

11. Napišite program kojim se generiše slučajan broj x, između 1 i 50, i slučajan broj y između 2 i 5, pa izračunava i štampa x*y.

12. Napišite program koji traži od korisnika da unese broj sekundi a onda štampa koliko je to sati, minuta i sekundi. Na primer 4000 sekundi je 1 sat, 6 minuta i 40 seconds.

13. Napišite program kojim se izračunava i štampa faktorijel nekog unetog broja. Faktorijel, n!, nekog broja n je proizvod svih celih brojava između 1 i n, uključijući n. Na primer, 5!=1·2·3·4·5=120.

14. Napišite program koji izračunava sumu 1-2+3-4+…+1999-2000.

15. Napišite program koji traži od korisnika da unese neki broj, a zatim štampa sumu svih delioca toga broja. Suma svih delioca nekog broja je važna funkcija u teoriji brojeva.

16. Napišite program koji zamenjuje vrednosti tri varijable x, y, i z, tako da x dobije vrednost y, y dobije vrednost z, a z dobije vrednost x.


17. Tražite od korisnika da unese 10 rezultata nekog testa. Napišite program koji radi sledeće: * Štampa najveći i najmanji rezultat. * Štampa prosečan rezultat.

18. Napišite program koji traži od korisnika da unese string. Program zatim treba da štampa sledeće: * Ukupan broj znakova u stringu * Prvi znak u stringu * Zadnja tri znaka iz stringa * Ceo string unazad ( palindrom ) * String sa svim velikim slovima * String u kome je svako a zamenjeno sa e

19. Jedan jednostavan način da se proceni broj reči u stringu je da se prebroji broj blanko znakova u stringu. Napišite program koji traži od korisnika da unese tekst, a onda štampa broj reči u tom tekstu.

20. Napišite program koji traži od korisnika da unese reč pa odredi da li je uneta reč palindrom ili ne. Palindrom je reč koja se čita jednako sleva na desno kao s desna na levo ( na primer: ana voli milovana).

21. Napišite program koji traži od korisnika da unesu svoje ime i prezime malim slovima, pa kapitalizuje prva slova svakog dela imena.

22. Napišite program koji traži od korisnika da unese jednu reč. Presložite slova iz reči tako da budu alfabetski uređena (sortirana) i štampajte tako uređenu teč. Na primer, abracadabra treba da postane aaaaabbcdrr.

23. Tražite od korisnika da unese jedan ceo broj, pa proverite i štampajte da li je taj broj prost ili ne (broj je prost ako nije deljiv ni sa jednim brojem osim sa brojem 1 i sa samim sobom).

24. Napišite program koji traži od korisnika da unese naziv Python varijable, i štampa „Ispravan naziv varijable“ ako je naziv varijable u skladu sa pravilima, a štampa „Neispravan naziv varijable“ ako naziv nije u skladu sa pravilima za naziv Python varijable.


25. Fibonačijevi brojevi su 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ... (svaki sledeći je zbir prethodna dva broja iz niza). Napisati program kojim se izračunava i stampa trideseti Fibonačijev broj.

26. Tribonačijevi brojevi su 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, ... (svaki sledeći je zbir prethodna 3 broja iz niza). Napisati program kojim se izračunava i stampa trideseti Tribonačijev broj.

27. Pronaći i štampati sve brojeve sa kojima se mogu podeliti brojevi 360 i 80 bez ostatka.

28. Pokazati da je 7**n − 1 deljivo sa 6 za svako 10<=n<=100.

29. Proveriti da li jednacina 6x + 15y + 20z = 1 ima rešenje ako x,y,z mogu imati celobrojne vrednosti iz skupa {-100,-99,...-1,0, 1,...99,100}.

30. Prodavac radi u radnji u kojoj je cena svakog artika ceo broj mani od 100. Napisite program koji traži od korisnika da unese cenu artikla, pa izracunava i stampa kako bi se ta cena mogla platiti novcanicama od 1, 2, 5, 10, 20 dinara tako da broj novčanica bude minimalan.

31. U nekoj školi email adrese studenata se završavaju sa @student.college.edu, dok se adrese profesora završavaju sa @prof.college.edu. Napišite program koji najpre traži od korisnika koliko će email adresa uneti, a zatim korisnik unosi te adrese. Nakon što su sve adrese unete program treba da štampa poruku da li su sve adrese bile studentske ili je bilo i nekih profesorskih adresa.

32. Tražite od korisnika da unese neki tekst, a onda izračunajte koliki je procenat pojavljivanja svakog od samoglasnika a, o , u, i , e u tom tekstu.