Osnove programiranja

Profesor: Milan Popović, milan.popovic@mef.edu.rs

Časovi nastave: četvrtkom 9:00-12:25

Teorijska nastava:

1)Увод у више програмске језике;2) Синатаксне нотације и семантика програмских језика; 3)Псеудо језик;4)Појам алгоритама; 5) Дефиниције и појмови структуре података; 6) Апстрактни типови података;7) Линеарне и нелинеарне структуре података; 8) Једнодимензионални и вишедимензионални низови; 9) Алгоритми за сортирање и претраживање података; 10) Стабла. Бинарна стабла. Бинарна стабла за претраживање. Графови; 11) Тополошко сортирање;12)Потпрограми (процедуре и функције) – интерни и независни, рекурзија; 13)Улаз/излаз података; 14) Структурирано програмирање: Процедурално наспрам објеkтно-орјентисаног програмирања; 15) Класе (атрибути, методе);

Praktična nastava ( vežbe ):

Самосталан рад студената на решавању проблема и задатака које прате предавања. Самостална израда различитих једноставних програма на језику C/C++ (или сродном). Овладавање свим елемнтима писања, поправљања и коришћења програма. Израда програма који обухватају контролу тока програма, функције, низове, структуре, датотеке. Израда алгоритамских шема и упознавање са поступком писања и извршавања програма. Коришћење компајлера и тестирање програма.

Ocenjivanje:

Kolokvijum 1: 100 poena
Kolokvijum 2: 100 poena
Pismeni ispit: 100 poena

Studenti koji polože oba kolokvijuma sa više od 50 poena oslobađaju se pismenog ispita.
Ocena se izračunava na sledeći način:
Poena 51-60 ocena 6
Poena 61-70 ocena 7
Poena 71-80 ocena 8
Poena 81-90 ocena 9
Poena 91-100 ocena 10
Za studente koji su položili putem kolokvijuma ocena se izračunava na osnovu prosečnog broja poena sa oba kolokvijuma.

 

Pismeni ispit: Primer ispita

Osnovna literatura: Predavanja

Šira literatura:

1. M.Popović: Osnove programiranja, Visoka škola strukovnih studija, Beograd 2010.

2. Guido van Rossum, The Python Language Reference, Release 3.2.3.

3.A. Downey,J. Elkner, C.Meyers: How To Think Like Computer Scientist

4. B.Kernighan, D.Ritchie:The C Programming Language,

Softver

Python:http://python.org

Visual Studio:https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx

Eclipse: https://eclipse.org/downloads/

Python online

Tutorijali:

https://www.programiz.com/python-programming