PREDGOVOR

Ovaj tekst je sačinjen na bazi knjige profesora Brajana Heinholda: A Practical Introduction to Python Programming.

Tekst je naslovljen sa Osnove programiranja da istakne njegovu namenu kao udžbenika za studente koji se po prvi put sreću sa programiranjem kao predmetom na studijama. Pretpostavka je da oni nemaju prethodno iskustvo u programiranju.

Programiranje se može izučavati uz pomoć raznih programskih jezika. Danas su na univerzitetim širom sveta popularni jezici kao što su C, C++, C#, Java, a u poslednje vreme i Python.

Programski jezik Python je izabran zbog više razloga:

  • Može se izvršavati na svim platformama (uključujući i mobilne platforme)
  • Ima jednostavnu sintaksu
  • Uključuje osnovne strukture podataka kao deo jezika (liste, tuplovi, setovi)
  • Ima bogate biblioteke (internu i eksterne)
  • Ima podršku velikog broja korisnika
  • Izučava se kao prvi jezik na poznatim univerzitetima (MIT, Harvard)

Tekst je sačinjen u obliku tutorijala sa mnogo primera i vežbi. Cilj je da studenti što više praktikuju koncepte sa kojima se susreću u tekstu. Programiranje je kao rešavanje zagonetki, pa su i vežbe osmišljene tako da pored ilustracije osnovnog koncepta sadrže i problemski orjentisane zadatke. Od studenata se očekuje da samostalno urade što više zadataka koji su dati na kraju svakog poglavlja.