Domaći zadatak br. 5

Uraditi zadatke 1 do 15, iz Vežbi na kraju poglavlju Algoritmi sa brojevima

Dodatni zadatak:
Dva trocifrena broja imaju svih 6 cifara različitih. Prva cifra drugog broja jednaka je dvostrukoj poslednjoj cifri prvog broja. Koji je najmanji mogući zbir takva dva broja? Napisati Python program kojim se rešava ovaj zadatak.

Sva rešenja zadataka sačuvati u PyUchim fajlu domaci-05.py

Rok za postavljanje rešenja je 05.11.2019.