O predmetu "Osnove programiranja"

Profesor: Milan Popović, milan.popovic@mef.edu.rs

Predavanja i vežbe: Četvrtkom 9:00-12:25

Ocenjivanje:

  • Aktivnost u nastavi: 20 poena
  • Domaći zadaci: 20 poena
  • Kolokvijum 1: 20 poena
  • Kolokvijum 2: 20 poena
  • Kolokvijum 3: 20 poena
  • Pismeni ispit: 100 poena

Studenti koji koji imaju sumu poena na kolokvijumima i domaćim zadacima veću od 50 poena oslobađaju se pismenog ispita. Ocena se izračunava na osnovu ukupnog broja poena, na sledeći način:

Ukupni poeni Ocena
51-606
61-707
71-808
81-909
91-10010