Alati

Git

Git je distribuirani sistem za upravljanje verzijama (Distributed Version Control System).

Instalacija

Za Linux OS (Debian, Ubuntu ), ukucajte komandu:

sudo apt-get install git-all

Za Windows kliknite Instaliraj za automatsku instalaciju.

Osnovne git komande

git init

Komandom git init se inicijalizuje lokalni repozitorijum u tekućem folderu, to jest kreira se folder .git koji će sadržati verzije dokumenta.

git status

Komandom git status se proverava stanje vašeg projekta (lokalnog repozitorijuma).

git add .

Komandom git add se na scenu (stage) postavljaju fajlovi (. za sve fajlove iz foldera ). Fajlovi koju su na sceni će biti tretirani daljim komandama.

git commit -m "Naziv promene"

Komandom git commit -m “Naziv promene” se fajlovi sa scene ( koji su u medjuvremenu menjani ), postavljaju se nazad u repozitorijum.

Proces dodavanja na scenu (add) i postavljanja u repozitorijum (commit) se ponavlja koliko god je potrebno.

git log

Komandom git log se prikazuju sve promene koje su učinjene promene u hronološkom redosledu.

git remote add origin URL

Komandom git remote add se dodaje udaljeni repozitorijum na adresi URL ( na primer: git remote add origin https://github.com/try-git/try_git.git ). Sada naš lokalni repozitorijum moći da komandama push i pull postavlja i preuzima promene na udaljenom repozitorijumu.

git push -u origin master

Komandom git push postavljamo sve komitovane promene na udaljeni repozitorijum. Naziv udaljenog repozitorijuma je origin a lokalnog master. Posle ove komande dovoljno je da korsitimo samo komandu ** git push** jer je git zapamtio (opcijom -u) gde su origin i master.

git pull origin master

Komandom get pull preuzimamo sve promene sa udaljenog repozitorijuma.

git diff HEAD

Komandom get diff možemo da vidimo koje su promene izvršene u preuzetoj verziji ( koju smo preuzeli sa git pull komandom).

git diff --staged

Opcijom –staged možemo da vidimo razliku između fajlova na sceni i onih u lokalnom repozitorijumu.

git reset <fajlovi>

Komandom git reset se skidaju sa scene fajlovi definisani sa <fajlovi>.

git checkout -- <fajlovi>

Komandom git checkout vraćamo fajlove ( definisane u <fajlovi> ) u stanje pre poslednjeg komitovanja.

git branch <naziv-grane>

Komandom git branch kreiramo novu granu u lokalnom repozitorijumu.

git checkout <naziv-grane>

Komandom git checkout se pozicioniramo na željenu granu ( <naziv-grane> ).

git rm <fajlovi>

Komandom git rm ne samo što smo obrisali fajlove, već smo sve preostale fajlove odmah postavili na scenu ( bez add komande ).

git commit -m "Komentar promene"

Ovom komandom postavljamo u lokalni repozitorijum fajlove novoformirane grane.

git checkout master

Vraćamo se na master granu.

git merge <naziv-grane>

Priprema za spajanje glavne i nove grane.

git branch -d <naziv-grane>

Brisanje grane koja nam nije potrebna.

Kratak on-line tutorijal sa gornjim komandama možete da nađete na adresi: https://try.github.io/levels/1/challenges/1

Detaljan opis git komandi možete da pogledate u knjizi: https://git-scm.com/book/en/v2

GITHUB

Github je globalni repozitorijum koji možete da koristite besplatno ili uz pterplatu ( sa povećanom funkcionalnošću). Registracijom na Github-u dobijate URL vašeg globalnog repozitorijuma. Ovaj URL koristite u git komandama kada obavljate push i pull operacije.

Heroku

Heroku je kolaborativna platforma za razvoj aplikacija u brojnim jezicima i tehnologijama.

Heroku je cloud platforma koja omogućava developerima da razvijaju, izvršavaju i skaliraju svoje aplikacije.

Heroku je dobio ime spajanjem reči “heroic” i “haiku” (japanska kratka pesma).

Heroku ima svoj vlastiti repozitorijum, koji korisnici mogu da koriste besplatno.

Detaljne informacije o ovoj platformi možete da nađete na adresi: https://www.heroku.com/home

Sphinx

Sphinx je alat za izradu inteligentne i lepe dokumentacije.

Instalacija

Na Linux OS

Iz Ubuntu APT (Advanced Packaging Tool) distribucionog paketa, komandom

apt-get install python-sphinx

Iz PyPI (Python Package Index repozitorijuma), komandom:

pip install Sphinx

Na Windows OS

Kliknite ovde za startovanje automatske instalacije.

Kreiranje projekta

Kreirajte folder za novu dokumentaciju. U novom folderu ukucajte komandu:

sphinx-quickstart

Odgovorite na postavljena pitanja. U foderu će biti kreirani novi folderi i fajlovi pripremljeni za unos novih dokumenata.

Kreiranje html dokumetacije

U folderu vašeg projekta ukucajte komandu:

make html

Ovom komandom se kreira finalna dokumentacija.

Sphinx uputstva

Sphinx tutorijal