JavaScript - osnove jezika

Domaći zadatak

a) Kreirati poseban folder pod nazivom domaci5 u folderu (direktorijumu) vašeg web projekta. U kreiranom folderu (domaci5) kreirati fajl index.html sa sledecim sadržajem:
b) U folderu domaci5 kreirajte fajl domaci.js koji sadrži rešenja sledećih zadataka:
1. Definišite funkciju max() koja ima dva argumenta i koja vraća vrednost većeg od njih. 
   Koristite if-then-else konstrukciju koja postoji u JvaScript-u.
2. Definišite funkciju  maxOfThree() koja ima tri argumenta i vraća najveći od njih.
3. Napišite funkciju koja uzima jedan karakter ( string dužine 1) i vraća true ako je taj karakter samoglasnik, a false ako je suglasnik.
4. Napišite funkciju translate() koja prevodi tekst tako što duplira svaki suglasnik u tekstu, a između njih umetne slovo “o”. 
   Na primer tekst “ovo je tesko” prevodi u tekst “ovovo joje totesoskoko”.
5. Definisite funkciju suma() i funkciju proizvod() kojim se sumiraju i množe svi brojevi u nizu brojeva. 
   Na primer, suma([1,2,3,4]) treba da vrati 10, a proizvod([1,2,3,4]) vraća 24.
6. Definišite funkciju reverse() koja vraća string u obrnutom redosledu karaktera. 
   Na primer, reverse(“moj primer”) treba da vrati string “remirp jom”.
7. Predstavite jedan mali rečnik kao JavaScript objekat na sledeći način: {“happy”: “srećna”, “new”: “nova”, “year”: “godina”}. 
   Iskoristite ovaj rečnik za prevod novogodišnje čestitke sa engleskog na srpski jezik.
8. Napišite funkciju najduzaRec() koja uzima niz reči i vraća najdužu među njima.
9. Napišite funkciju filtrirajReci() koja uzima niz reči i jedan ceo broj i, pa vraća niz reči koje su duže od i.
10.Napišite funkciju frekSlova() koja uzima string i pravi listu frekvencija slova koja se pojavljuju u stringu. 
   Listu frekvencija predstavite kao JavaScript objekat. Testirajte program sa frekSlova(“abbabcbdbabdbdbabababcbcbab”).

Svaku  funkciju testirajte pomocu console.log komande.
c) Ceo vaš projekat (uključujući folder domaci5) postavite na github repozitzorijum vašeg projekta.

ROK ZA ZAVRŠETAK DOMAĆEG ZADATKA JE 12.04.2017 u 20 h.