JSON

JSON je skraćenica od JavaScript Object Notation. JSON je sintaksa za memorisanje i razmenu podataka. JSON je tekst napisan u obliku JavaScript objekata.

Pošto je JSON tekst, mi možemo JavaScript objekte konvetovati u JSON tekst i poslati ih serveru ( ili sačuvati u lokalni fajl). Takođe, mi možemo konvertovati JSON tekst primljen od servera u JavaScrit objekat.

Primer konverzije JavaScript objekta u JSON string:

var jsObjekat = {"student": "Petrovic Petar", "predmet": "Parktikum primenjenog programiranja", "ocena" : 8}
var jsonString = JSON.stringify(jsObjekat)
console.log(jsonString)

Konverzija JSON string u JavaScript objekat:

var var myJSON = '{ "name":"John", "age":31, "city":"New York" }';
var myObj = JSON.parse(myJSON);
console.log(myObj.name, myObj.city)

Memorisanje JSON podataka u lokalnoj memoriji:

//Storing data:
myObj = { "name":"John", "age":31, "city":"New York" };
myJSON = JSON.stringify(myObj);
localStorage.setItem("testJSON", myJSON);

//Retrieving data:
text = localStorage.getItem("testJSON");
obj = JSON.parse(text);
console.log(obj.name);

Sintaksna pravila

JSON sintaksa je slična sintaksi za JavaScript objekte tako da su:

 • Podaci u obliku name/value parova
 • Podaci su odvojeni zapetama
 • Vitičaste zagrade se koriste za definisanje objekata
 • Uglaste zagrade se koriste za nizove (arrays)

Imena u paru name/valu se stavljaju između duplih navodnika. Vrednosti u parovima name/value mogu biti:

 • stringovi
 • brojevi
 • objekti (JSON objekti)
 • nizovi
 • bulovske vrednosti (true i false)
 • null vrednsot

Primeri složenih JSON objekata

Detaljan opis JSON sintakse i upotrebe možete da nađete na W3Schools tutorijalu