Domaći zadatak br. 1

1. Naredbama ipconfig, ping, nslookup i tracert mogu se dobiti informacije o
komunikaciji računara u lokalnoj mreži i/ili Internet-u. Korišćenjem ovih naredbi
odredite:
a) IP adresu vašeg računara kada je povezan na Internet.
b) Odredite prosečno vreme koje je potrebno da vaš računar pristupi adresi: http://python.org
c) Na kojoj se IP adresi nalazi server facebook.com
d) Da li je broj čvorova kroz koje se prolazi da se pristupi google.com serveru veći ili
manji od broja čvorova kroz koje se prolazi da se pristupi serveru b92.com.

2. Napišite Python funkciju to_string(broj) koja kao argument ima ceo broj, a vraća string
koji umesto numeričkih cifara ima njihovu govornu reprezentaciju. Na primer, poziv funkcije to_string(4637)
treba da vrati string "četirišesttrisedam". Napišite i funkciju to_digits(string) koja obavlja obrnutu
transformaciju (iz stringa u cifre). Na primer, to_digits("sedampetdvatri") treba da vrati ceo broj 7523.
Rešenja poslati na adresu domaci@mef-lab.com

ROK ZA ZAVRŠETAK DOMAĆEG ZADATKA JE 28.02.2018 u 20 h.