Domaći zadatak br. 2

1. Sledeći program može da posluži za određivanje geografskih i astronomskih podataka o svakom mestu na zemlji. U konkretnom slučaju određuje se prvo geografska širina i dužina za Beograd putem zahteva severu api.geonames.org, a zatim se zahtevom serveru api.sunrise-sunset.org određuje vreme izlaska i zalaska sunca na geografskoj širini i geografskoj dužini na kojoj se nalazi Beograd na dan 1, mart 2018. import http.client, json #ODREDJIVANJE GEOGRAFSKE SIRINE I DUZINE konekcija = http.client.HTTPConnection("api.geonames.org",80) konekcija.request("GET", "/searchJSON?name=beograd&username=milan.popovic") odgovor = konekcija.getresponse() podaci = odgovor.read().decode() d = json.loads(podaci) sirina = d['geonames'][0]['lat'] duzina = d['geonames'][0]['lng'] mesto = d['geonames'][0]['name'] print(mesto,"longituda:",duzina,"latituda:",sirina) konekcija.close() #ODREDJIVANJE VREMENA IZLASKA I ZALASKA SUNCA ZA ZADATU GEOGRAFSKU SIRINU I DUZINU konekcija = http.client.HTTPConnection("api.sunrise-sunset.org",80) konekcija.request("GET", "/json?lat="+sirina+"&lng="+duzina+"&date=2018-03-01") odgovor = konekcija.getresponse() podaci = odgovor.read().decode() d = json.loads(podaci) izlazak = d['results']['sunrise'] zalazak = d['results']['sunset'] print("izlazak sunca:",izlazak,"zalazak sunca:",zalazak) konekcija.close() Vaš zadatak je da modifikujete gornji program tako da korisnik može uzastopno da unosi naziv mesta i datum pa da mu program štampa geografsku sirinu i duzinu unetog mesta kao i vreme izlaska i zalaska sunca u tom mestu za uneti datum. (Pored ovih možete da štampate i druge interesantne podatke koje dobijate od oba servera). 2. Na sajtu https://www.programmableweb.com/apis/directory se nalazi direktorijum raznih servisa od kojih se mogu dobijati podaci. Proučite ovaj direktorijum i predložite neke po vama interesantne servise (bar 3 servisa). Rešenja poslati na adresu domaci@mef-lab.com

ROK ZA ZAVRŠETAK DOMAĆEG ZADATKA JE 7.03.2018 u 20 h.