Domaći zadatak br. 3

U Zadatku br.2 trebali ste da odaberete neke interesantne api servise.
Vaš novi zadatak je da odaberete jedan od tih servisa i da kreirate Python program
za korišćenje tog servisa, slično onome kako smo uradili za određivanje geolokacije.

Rešenja poslati na adresu domaci@mef-lab.com
Preporučujem kolegama koji nisu uradili domaće zadatke 1 i 2, da to naknadno urade.

ROK ZA ZAVRŠETAK DOMAĆEG ZADATKA JE 14.03.2018 u 20 h.