Domaći zadatak br. 4

Sledeći program je uprošćena verzija http servera koji odgovara samo na GET zahteve.
import http.server Server = http.server.HTTPServer BaseHandler = http.server.BaseHTTPRequestHandler class Handler(BaseHandler): def _set_headers(self): self.send_response(200) self.send_header('Content-type', 'text/html') self.end_headers() def do_GET(self): zahtev = self.path self._set_headers() self.wfile.write(str.encode(zahtev)) port=8888 web_server = Server(('',port), Handler) print ('Server čeka zahteve na portu',port) web_server.serve_forever() Ako brauzerom pošaljete zahtev: localhost:8888/moj_zahtev u brauzeru će se pojaviti tekst: /moj_zahtev Vaš zadatak je da modifikujete gornji server tako da se na zahtev: localhost:8888/moj_zahtev dobije odgovor: Vaš zahtev ponovljen 4 puta: 0/moj_zahtev 1/moj_zahtev 2/moj_zahtev 3/moj_zahtev Rešenja poslati na adresu domaci@mef-lab.com
Preporučujem kolegama koji nisu uradili domaće zadatke 1,2 i 3, da to naknadno urade.

ROK ZA ZAVRŠETAK DOMAĆEG ZADATKA JE 21.03.2018 u 20 h.