Domaći zadatak br. 5


Broj stanovnika neke zemlje je važan podatak. Prebrojavanje (popis) stanovnika obično 
se vrši na svakih 10 godina. Pokušajte da pronađete podatke o svim popisima stanovništva u Srbiji do sada. 

Podaci o svim do sada urađenim popisima trebalo bi da postoje na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. 
Ako tamo ne možete da nađete podatke za popise pre 2000 godine, OVDE je tabela sa popisima pre 2000-te.
 

Vaš zadatak je da napravite Python server koji na zahteve tipa host:port/srbija/stanovnika/ukupno/gggg, 
daje ukpan broj stanovnika u obliku json stringa, na primer:

{"srbija":{"godina":"1926","ukupno-stanovnika":"3564865"}}

Za godine između dva popisa broj stanovnika se procenjuje po nekoj matematičkoj formuli. 

Mi ćemo koristiti linearnu aproksimaciju, koja se izračunava ovako: Recimo da imamo popis 
za g1=1961 s1=5689756 stanovnika i za g2=1971 s2=5849768 onda za g=1965 godinu 

izracunavamo procenu broja stanovnika ovako:

s = s1 + (g - g1)/(g2-g1)*(s2-s1)

Napisati, takođe i klijentski Python program kojim se koristi gornji API servis.

Bonus zadatak: Modifikujte gornji server tako da može da daje posebno podatke o 
broju muških, ženskih i ukupnom broju stanovnika (na tri različita zahteva serveru).

Rešenja poslati na adresu domaci@mef-lab.com
Preporučujem kolegama koji nisu uradili domaće zadatke 1,2,3 i 4, da to naknadno urade.

ROK ZA ZAVRŠETAK DOMAĆEG ZADATKA JE 28.03.2018 u 20 h.